Proč NanoBio

Záměrem projektu je vytvořit tým odborníků komplementárních vědeckých oborů a vybudovat moderní infrastrukturu pro:

1) vývoj a charakterizaci nově vytvořených nanomateriálů (ENMs – engineered nanomaterials),

2) jejich povrchovou modifikaci a biofuncionalizaci,

3) testování vlivu konvenčních NM i nově vyvinutých ENMs na organismus.

Ve spolupráci všech biomedicínsky zaměřených pracovišť chceme pro tento účel vytvořit funkční panel testů s cílem určit míru toxicity/biokompatibility ENMs a to na úrovni buněk, tkání i celých organismů. Validací těchto metod a expertním vyhodnocením získaných výsledků chceme výrobcům i uživatelům ENMs v Hradecko-pardubické aglomeraci poskytnout odborné i infrastrukturní zázemí pro charakterizaci ENMs. Přednostně se chceme zaměřit na ENMs využitelné v biomedicíně (např. diagnostika in vivo, terapie, vakcinace) a v biotechnologických procesech (např. nosiče pro izolaci a purifikaci bioaktivních látek, výroba reagencií pro in vitro diagnostiku).

Cílem projektu je také dlouhodobá vzájemná spolupráce výzkumných a vzdělávacích institucí regionu s partnery z aplikační sféry, kteří mohou využívat výsledky VZ projektu pro zvýšení své konkurenceschopnosti v rámci ČR i Evropy.

Centrum materiálů a nanotechnologií (CEMNAT) a Katedra biologických a biochemických věd (KBBV, obě pracoviště University Pardubice) budou spolu s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové (LF UK v HK), Fakultní nemocnicí Hradec Králové (FN HK) klíčovými partnery projektu. V průběhu projektu chceme navázat pracovní kontakty se zástupci z aplikační sféry, kteří budou expertnímu týmu poskytovat zpětnou vazbu při realizaci všech klíčových aktivit projektu NANOBIO.

Tento projekt je financován z prostředků Evropského strukturálního a investičního fondu, prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Doba realizace projektu: 1. 3. 2018 – 31. 8. 2022