Klíčoví pracovníci KBBV

prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D.


Prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph.D., absolvovala v roce 1989 magisterské stadium s vyznamenáním v oboru Molekulární biologie a genetika a to na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve stejném roce jí byl udělen titul RNDr. V roce 2000 prof. Bílková obhájila svoji dizertační práci v oboru Analytická chemie a to na Univerzitě Pardubice (Fakulta chemicko-technologická). Zde také ve své vědecké práci pokračovala a v roce 2005 obhájila svoji dizertační práci zaměřenou na vývoj a aplikace metod bioafinitní chromatografie. Po obhájení byla v roce 2005 jmenována na pozici vedoucího nově se rozvíjející katedry biologických a biochemických věd a v této funkci působila až do roku 2015. Koncem roku 2014 byla jmenována na Lékařské fakultě Karlovy Univerzity se sídlem v Hradci Králové profesorkou Lékařské imunologie. V současné době je prof. Bílková garantkou dvou zdravotnicky zaměřených studijních programů, bakalářský studijní program Zdravotní laborant a magisterský studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví. Prof. Bílková je v rámci ČR členkou několika oborových rad (LF UK se sídlem v HK, UTB ve Zlíně, TU Liberec), členkou Vědecké rady Lékařské fakulty University Karlovy se sídlem v Hradci králové, Vědecké rady Ústavu analytické chemie AV ČR v Brně, Rady studijních programů Bioinženýrství na TU v Liberci a Vědecké rady Univerzitního Institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Vědecké zaměření

  • Povrchová modifikace a biofunkcionalizace (nano)materiálů
  • Separace, izolace a strukturní analýza klinicky významných proteinů
  • Vývoj nových imunoanalytických metod a biosenzorů

Vědecké aktivity

Prof. Bílková se věnuje vývoji nových analytických a separačních metod na principu molekulového rozpoznávání, kde jsou využity unikátní vlastnosti magnetických povrchově modifikovaných (nano)materiálů často v kombinaci s mikrofluidními systémy nebo biosenzory. Tyto materiály a metody jsou poté úspěšně používány pro studium klinicky významných proteinů, tzv. biomarkerů vybraných autoimunitních, neurodegenerativních nebo nádorových chorob. Výzkumné aktivity prof. Bílkové pokrývají mj. izolaci, purifikaci a identifikaci vybraných proteinů i studium jejich posttranslačních modifikací. Metody tzv. bioafinitní chromatografie a hmotnostní spektrometrie jsou v tomto směru klíčové. Vlastní (nano)materiály, povrchově modifikované a/nebo biofukcionalizované jsou nedílnou součástí tohoto výzkumu.

Nejvýznamnější zahraniční partneři a spolupracovníci

  • Dr. Jean-Louis Viovy – Institut Curie, Paříž, Francie
  • Prof. Bruno Dupui – Institut Pasteur, Paříž, Francie
  • Prof. Electra Giseli – FORTH, Heraklion, Kréta, Řecko

Bibliometrické údaje (Web of Science): počet publikací > 110, H-index 20, celkový počet citací > 1300

Dva nejvýznamnější vědecké projekty z poslední doby, kde prof. Bílková působila jako hl. řešitel nebo partner za ČR:

  • Development of ultrasensitive immunomagnetic method with quantum dots for electrochemical detection of tumour markers, 2015 – 2017; Grantová agentura České republiky, GA15-16549S.
  • LOVE-FOOD2MARKET, A portable MicroNanoBio System and Instrument for ultra-fast analysis of pathogens in food: Innovation from LOVE-FOOD lab prototype to a pre-commercial instrument, partner. 2016 – 2019; Horizon 2020 Contract No 687681.

doc. RNDr. Tomáš Roušar, Ph. D.

je odborníkem ve fyziologii, patofyziologii a koordinátorem VZ 2, který  působí na Univerzitě Pardubice od roku 2003. Jeho výzkumná činnost je zaměřena na sledování a charakterizaci cytotoxicity (hepatotoxicita, nefrotoxicita), buněčné smrti, stanovení charakteristik oxidačního stresu v podmínkách in vitro a in vivo, a také na měření buněčné respirace. S ohledem na zkušenosti v těchto oblastech, které mohou být při testování vlivu nanomateriálů v podmínkách in vitro využity, bude doc. Roušar působit jako garant klíčové aktivity, jež se bude touto problematikou zabývat.

Doc. Roušar byl dosud hlavním řešitelem dvou projektů (AZV MZČR; GAUK), jejichž řešení bylo hodnoceno v obou případech jako „vynikající“. V současné době je navíc řešitelem jednoho projektu TAČR GAMA. Vedle těchto projektů byl dále spoluřešitelem či členem projektového týmu ve více než 10 projektech (GAČR, EU FP, TAČR, MŠMT, COST), a proto má dostatek zkušeností nejen s řešením projektových úkolů, ale i s jejich koordinací.