Partneři projektu

Charakteristika žadatele projektu – Univerzita Pardubice (UPa)
Žadatel projektu Univerzita Pardubice (UPa,www.upce.cz )je jednou z 26 veřejných vysokých škol ČR. Byla založena v roce 1950 jako Vysoká škola chemická v Pardubicích, v roce 1953 transformována na Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích.
UPa má nyní 7 fakult, téměř 8 tisíc studentů, 585 akademických a vědecko-výzkumných (VaV) pracovníků, 464 administrativních, technických a obslužných zaměstnanců. Vzdělávací a VaV činnost UPa je pěstována v oblasti přírodních a technických věd s orientací zejména na chemii, chemické technologie, biochemii, nanotechnologie a materiálové inženýrství, informatiku, elektrotechniku, problematiku dopravy a spojů, v oblasti společenských věd na obory ekonomické a veřejnosprávní, filologické, historické, filosofické a sociologické, obory zdravotnické a umělecké obory zaměřené na konzervační techniky a restaurování, a související hraniční a interdisciplinární obory. UPa splňuje definici výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.
Projekt NANOBIO je realizován na Fakultě chemicko-technologické. Na jejich kvalitních výsledcích v oblasti výzkumu, vývoje a inovací se značnou měrou podílejí pracoviště přímo zapojené do projektu – Katedra biologických a biochemických věd (KBBV) a Centrum materiálů a nanotechnologií (CEMNAT).

Partner 1 – Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové (LF UK v HK)
Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové (LF UK v HK, www.lfhk.cuni.cz), součást nejstarší, největší a nejlépe hodnocené univerzity ve střední Evropě, je jednou z předních institucí v ČR v oblasti výuky lékařství, vědy a výzkumu. Fakulta nabízí studium 1760 studentům (říjen 2016) v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech a je jednou ze sedmi lékařských fakult v ČR, které získaly oprávnění MZ ČR k specializovanému vzdělávání lékařů. Fakulta má celkem 662 zaměstnanců (březen 2017), z toho je 477 akademických pracovníků.
LF UK v HK klade velký důraz na vědecké a výzkumné aktivity. Výzkumné aktivity probíhají na více než 40 nezávislých katedrách, ústavech, klinikách a dalších pracovišť. Klíčovým tématem je podpora vysoce kvalitních a produktivních vědeckých týmů s důrazem na dosažení konkurenceschopných výsledků na národní i mezinárodní úrovni. V souladu se strategickými dokumenty EU a ČR je fakultní výzkum obecně zaměřen na onkologii a hematonkologii, civilizační nemoci, stárnutí populace a personalizovanou medicínu. V letech 2009 – 2015 bylo postaveno nové Výukové a výzkumné centrum MEPHARED v těsné blízkosti Fakultní nemocnice Hradec Králové a také byla modernizována budova teoretických ústavů LF UK v HK.

Partner 2 – Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK)
je špičkovým zdravotnickým zařízením, které patří mezi vlajkové lodě českého zdravotnictví FN HK, (www.fnhk.cz). Nemocnice prošla v posledních letech etapou rozvoje svých kapacit a představuje bázi poskytující super specializovanou péči v řadě případů se spádem celorepublikovým, což vyplývá z jejího postavení jakožto fakultní nemocnice v systému českého zdravotnictví.
Důležitost výzkumu a vývoje všech velkých, zejména fakultních nemocnic, je srovnatelná s jejich povinnostmi v oblasti diagnostické, léčebné a preventivní i s úkoly vzdělávacími. Motivací pro podporu výzkumu ve Fakultní nemocnici Hradec Králové je několik. Bez vlastního výzkumu by byla Fakultní nemocnice velmi ochuzena, což by se významně projevilo nejen v odborném kreditu, ale i ekonomice. Dosavadní výborné vztahy s místní univerzitou a fakultami se projevily již při výuce studentů v rámci fakultních činností nemocnice.

Schéma kooperace a zapojení partnerů v rámci projektu