Přednášky

aktuální:

Závěrečná velká projektová schůze

v případě zájmu o účast na projektové schůzi, prosím kontaktujte Bc. Lucii Písař, lucie.pisar@upce.cz

již uspořádáné:

Nanomateriály a jejich využití v biomedicíně

Rádi bychom Vás tímto pozvali v rámci OP VVV projektu Nanobio na jednodenní seminář určený pro studenty a další zájemce z řad akademiků i odborné veřejnosti, na téma Nanomateriály a jejich využití v biomedicíně. Tento seminář se uskuteční ve čtvrtek 12. 5. 2022 od 9 do 16 hodin v prostorách Univerzity Pardubice (konkrétně na adrese Studentská 573, budova HA, přednášející místnosti C2 v 1. patře).

Seminář bude rozdělen na 4 velmi zajímavé přednášky s přestávkou na oběd.

Témata jednotlivých přednášek jsou:

  • Prof. RNDr. Zuzana Bílková, Ph. D. „Nanostruktury v diagnostice a terapii“
  • Prof. Ing. Miloslav Pouzar, Ph. D. „Co a jak spolehlivě víme o zdravotních rizicích nanomateriálů“
  • Mgr. Zdeněk Farka, Ph. D. „Biosenzory a imunostanovení pro detekci klinicky významných analytů“
  • Ing. Luděk Hromádko „Nanostrukturní materiály studované na CEMNATU: Příprava, vlastnosti a aplikace“

Celý seminář bude probíhat v českém jazyce.
Po přednáškách v odpoledních hodinách bude možnost se zúčastnit exkurze do laboratoří na CEMNATU a prohlédnout si místní vybavení laboratoří. V průběhu semináře bude zajištěno drobné občerstvení.


– v případě zájmu o přednášku prosím kontaktujte Bc. Lucii Písař, lucie.pisar@upce.cz

18. – 20. 10. 2021, hotel Kraskov

Odborný Workshop

Zpráva z workshopu:

Ve dnech 18. – 20. 10. 2021 se v hotelu Kraskov v Třemošnici uskutečnil odborný workshop k projektu Nanobio, který je realizován na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Projekt se věnuje vývoji a výzkumu v oblasti nanomateriálů, kde je současně ověřována jejich biokompatibilita/toxicita pro lidský organismus, životní prostředí, a jejich uplatnitelnost v praxi, v biomedicínských oborech. Tento projekt byl v roce 2018 – 2022 podpořen z výzvy OP VVV Předaplikačního výzkumu v rámci ITI Hradecko-pardubické aglomerace a je zaměřen na spolupráci Univerzity Pardubice s partnery z Hradce Králové, konkrétně Lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice HK. Hlavními organizátory akce byly týmy prof. Zuzany Bílkové a doc. Tomáše Roušara z Fakulty chemicko-technologické, konkrétně Katedry biologických a biochemických věd, a tým dr. Jana Macáka z Centra materiálů a nanotechnologií stejné fakulty.

V rámci programu workshopu byly prezentovány dosavadní výsledky projektu v podobě tematických bloků věnovaných pohledu na ekonomickou náročnost vývoje a testování nanomateriálů, hodnocení nanotocixity a biokompability. A v neposlední řadě blok na téma: Nanočástice a jejich využití v biomedicíně a shrnutí nově vyvinutých a modifikovaných metod testování nebezpečnosti nanočástic (cytotoxicity, genotoxicity a imunotoxicity).

V rámci workshopu proběhly i odborné přednášky odborníků věnujících se vývoji nových materiálů nebo se zaměřují na jejich uplatnění v praxi, v mnoha odvětvích průmyslu, medicíny. Ing. Petr Šálek, Ph. D. z ústavu makromolekulární chemie AVČR v Praze hovořil o nanogelech, o jejich výrobě a využitelnosti v praxi. Doc. Mgr. Zbyněk Heger, Ph. D. z ústavu chemie a biochemie při Mendelově univerzitě v Brně hovořil o nanomateriálech v biomedicínských aplikacích. Mgr. Zdeněk Farka, Ph. D. z ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, informoval o pokročilém imunochemicko-biologickém snímání: Od označení detekce k jedné molekule. Prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph. D. z ústavu chemie a biochemie při Mendelově univerzitě v Brně účastníky seznámil  s historií deseti letech od kvantových teček k antimikrobiálním materiálům.

Workshopu se účastnili i zástupci významných českých firem, kteří se výzkumu v oblasti nanomateriálů a nanotechnologií již dlouhodobě věnují.  Ing. Marek Škereň, Ph. D., ředitel výzkumu a vývoje společnosti IQS Group, s. r. o. mluvil o vývoji a velkoobjemové produkci mikro a nanostruktur zejména pro aplikace v optických systémech pro LED zdroje a holografickou ochranu dokumentů. Ing. Tomáš Hřebíček ze společnosti Pardam NANO4FIBERS, s. r. o. hovořil o aplikacích nanovláken v průmyslu. Pozvání přijal i Ing. Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře pro podporu podnikání a investic Czech Invest, který hovořil o možnostech podpory výzkumu a vývoje ze strany ministerstva průmyslu a obchodu a o činnosti ITI Hradecko-pardubické aglomerace pro budoucí období.

Po každém příspěvku probíhala živá diskuze a všichni účastníci hodnotili celý odborný i společenský program workshopu kladně. Celý workshop ohodnotil Ing. Šálek takto: „Velmi jsem uvítal a oceňuji účast na uspořádaném workshopu v rámci projektu Nanobio. Jednalo se o multioborovou akci, díky které jsem se dozvěděl spoustu cenných a praktických informací, které bych se v rámci své praxe nedozvěděl. Některé nabyté vědomosti navíc uplatním v rámci svého výzkumu. Workshop dále přinesl možnost se setkat s kolegyněmi a mnoha dalšími lidmi, a tím rozvinout stávající a navázat novou spolupráci“. 

Cíle této akce byly bezezbytku naplněny.  Organizátorům projektu, klíčovým pracovníkům výzkumných záměrů, se podařilo navázat nebo prohloubit spolupráci se zástupci z aplikační sféry. Odborná veřejnost měla možnost se seznámit s dosavadními výsledky projektu. Pozvaní hosté z výzkumných a vzdělávacích institucí přislíbili také aktivní účast v odborných seminářích plánovaných na poslední etapu řešení projektu.


Nanovlákenné materiály a jejich aplikace v medicíně
– Ing. Věra Jenčová, Ph. D. / z týmu prof. Davida Lukáše – Vlákenné nanomateriály, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
– online přes MS Teams, 11. 12. 2020, v 9 hod
– v případě zájmu o přednášku prosím kontaktujte Mgr. Tereza Silbernáglová: silbernaglova@lfhk.cuni.cz


Nanomaterials – safe by design and regulation
– doc. Ing. Jana Drbohlavová, Ph. D. /CEITEC a VUT Brno
– Univerzita Pardubice, 21. 11. 2019, v 10 hod